UCSInResponsetoPersection

پروژه دینی«زیر شمشیر سزار» درباره مسیحیان تحت آزار در طول تاریخ چه میگوید

سه موسسه آکادمیکی که به یکدیگر ملحق شده بودند  تا درباره اتحت آزارترین فرقه های مسیحی در طول تاریخ در سراسر جهان، تحقیق کنند نتایج پژوهش خود را به زودی منتشر خواهند کرد.  که دانشگاه جورج تاون، نتردام و موسسه آزادیهای مذهبی در این پروژه تحقیقی با یکدیگر همکاری کردند.. این گروه تحقیقی اولین موسسه پژوهش درباره مسیحیان تحت آزار در جهان را با نام «زیر شمشیر سزار» تاسیس کرده.. موسسه مذهبی تمپلتون نیز عهده دار هزینه‌های این پژوهش شده بود. انجام این پروژه سه سال به طول انجامید. در این پژوهش ۱۴ محقق اطلاعات جمع آوری شده از ۳۰ کشور جهان را از مطلعین که در سراسر جهان پراکنده بودند جمع آوری و تحلیل کرده است. در این تحقیق الگوهای آزار مذهبی و همچنین شیوه پاسخگویی پیروان دین مسیح به این تعقیب و شکنجه ها و همچنین توصیه‌های مقابله با آزار و شکنجه تحلیل و بررسی شده است. نتیجه تحقیقات نشان میدهد که مسیحیان غالبا چند استراتژی محدود برای حفظ بقای خود داشته از جمله راهکارهای حفظ بقای آ«ها در شرایط دشوار، زندگی زیرزمینی یا مهاجرت بوده است. برخی نیز خود را با رژیم سرکوبگر حاکم وفق داده‌اند. مسیحیان با استفاده از راه حل دوم اغلب در پی حفظ آزادیهای مذهبی خود با رعایت چند فاکتور بوده اند. آنها اغلب روابط خود را با غیرمسحیان، جمعیتهای مسیحی دیگر و چهره‌های سکولار بسط و گسترش میدادند. مواجهه مستقیم با نیروهای سرکوبگر استراتژی بوده است که به ندرت مورد استفاده مسیحیان قرار میگرفته. از این استراتژی تنها در زمانی که بی عدالتی به آخرین حد خود میرسیده است استفاده میشده است. این تحقیق نشان میدهد که راهکار غالب مسیحیان تحت شکنجه در طول تاریخ پرهیز از خشونت و راهکارهای مسالمت آمیز بوده است. تروریسم جز در چند مورد استثنایی در بین مبارزان مسیحی دیده نشده است. الیات مسیحی در اتخاذ چنین رویکردهایی بسیار موثر است. نتایج این تحقیق هم اکنون به صورت آنلاین در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. همچنین قرار است این پژوهش به عنوان واحد درسی در دانشگاه جرج تاون و نتردام تدریس شود.