5138611101_a3c5fb4436_z-1-600x400

انتظارات والدین مسیحی از مدارس مسیحی بریتانیا

والدین در جهان معاصر ساعتهای بسیاری را صرف برنامه ریزی برای آینده فرزندانشان میکنند، تحقیقی جدید نشان میدهد برای والدین مسیحی این برنامه ریزی شامل آموزش و انتقال ارزشهای دینی که از والدین خود به ارث برده‌اند نیز میشود. این تحقیق جدید که به سرپرستی انجمن مدارس مسیحی بریتانیا انجام گرفته نشان میدهد که والدین دانش آموزان مسیحی چه انتظاراتی از برنامه های درسی مدارس دارند. ۶۹ درصد از والدین دانش آموزان حال حاضر مدرسه، خواهان آموزش  اصول و ارزشهای مسیحی به دانش آموزان هستند، ۵۹ درصد از والدینی که هنوز فرزندانشانبه سن مدرسه نرسیده‌اند نیز خواهان این هستند که در آینده کودکانشان با اصول صحیح مسیحی تربیت شوند. با این حال تفاوتهایی نیز بین این دوگروه از والدین وجود دارد. والدینی که هنوز کودکانشان به سن مدره نرسیده اند بیشتر مایلند در مدارس مسیحی ثب نام کنند که فرصتهای شغلی بهتری در اختیار دانش اموزان قرار میدهد و مهارتهای آاجتماعی آ«ها را در جهان معاصر افزایش میدهد. اما والدین دانش آموزان فعلی این مدارس بیشتر خواهان پرورش استعدادهای معنوی فرزندان خود هستند. به طور کلی برای این والدین برنامه های درسی مدارس برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی اقتصادی دانش آموزان دغدغه این گروه از والدین نبود.

این پژوهش همچنین نشان داد که والدین امن و سالم بودن محیط مدرسه را اولین اولویت قرار داده بودند. آنها میگویند اگر محیط امن نباشد، کیفیت آموزشی اعم از کعلمان و سرفصلهای درسی اهمیتی نخواهد داشت. منظور اغلب آنها از محیط امن، محیطی به دور از زورگویی، باج گیری، اعتیاد و دیگر رویدادهای خطرناک است.