Christianity-India

افزایش جمعیت مسیحیان نپال در نتیجه تغییرات سیاسی

پایگاه جهانی داده‌های آماری  مسیحیت نشان میدهد که  در سالهای اخیر جمعیت مسیحی نپال به طرزچشمگیری افزایش یافته است. تا سال ۱۹۵۱ این کشور کوهستانی آسیایی حتی یک مسیحی نیز وجود نداشت. سال ۱۹۶۱ جمعیت مسیحیان این کشور به ۴۵۸ نفر رسید و در سال ۲۰۰۱ تعداد آنها به ۱۰۲ هزار نفر جهش یافت. این تعداد در سال ۲۰۱۱ حدود چهارصد هزار نفر برآورد شده است. منابع دیگر میگویند این تعداد بسیار بالاتر از ارقام سازمان جهانی آمار مسیحیان است. جان پودائیت، رئیس سازمان کتاب مقدس برای جهانیان در این باره اظهار داشت علت اصلی افزایش جمعیت مسیحیان نپال مسائل سیاسی و تغییر حکومت نپال از امپراطوری به دموکراسی است. وی گفت بعد از استقرار نظام سیاسی دموکراسی مردم دریافتند که حق آزادی و انتخاب دارند و کلیساها نیز به سرعت در این کشور افزایش یافتند. وی افزود نظام کاستی هندو سبب شد بسیاری از مردم که ذر کاستهای پایین تر بودند برای برخورداری از مزایای اجتماعی و دینی به مسیحیت روی آورند. هرچند نظام کاستی به طور رسمی در سال ۲۰۱۱ در نپال ملغی شد با این حال در بسیاری از روستاهای نپال دارای مشروعیت است.