sikh-658521_640

عمامه، نماد مذهبی سیک‌ها، ثبت بین المللی میشود

سازمان مدیریت گوردوارا سیک در دهلی تحت رهبری مندینجر سینگ سیرسا، از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته است که قطعنامه‌ای را مبنی بر به رسمیت شمردن عمامه سیک ها به عنوان یک نماد مذهبی جهانی در شورای عمومی سازمان ملل به تصویب برساند. بر اساس این قطعنامه سیکها آزاد خواهند بود تا در چند کشور از عمامه خود که نماد مذهیب دین آنهاست استفاده کنند. سیک ها بدون عمامه نباید در انظار حاضر شوند. سیرسا با تاکید بر اینکه هر سیک باید ۵ نماد مذهبی را در همه شرایط با خود داشته باشد، از شرایط کشورهای غربی که خود را مهد دموکراسی میدانند اما با نمادهای مذهبی مخالفند انتقاد کرد. وی این شرایط را تبعیض دینی نامید. ی افزود بارها سیک ها بدون هیچ جرم و خطایی در دادگاه های کشورهای مختلف به دلیل حمل نمادهای مذهبی محاکمه شده اند. سیرسا میگوید مردان سیک حق ندارند به جز عمامه مخصوص سیک ها از کلاه یا هر نوع پوشش دیگری برای سر استفاده کنند.

سیک ها علاوه بر قوانینی مثل بشر دوستی و برابری چند قاعده دیگر را نیز باید رعایت کنند، از جمله اینکه هیچ سیکی هرگز موی سرش را کوتاه نمیکند، باید یک شمشیر فلزی تشریفاتی همواره با خود همراه داشته باشد، و همچنین یک دستبند آهنی و یک شانه چوبی. جمعیت سیک ها در سراسر جهان به ۲۵ میلیون نفر میرسد، آنها در هر کجای جهان که زندی کنند خود را متعهد به ان جامعه میدانند و با تمام نیرو و امکانات خود به مردم جامعه خود خدمت میرسانند.