7329744774_792532cdd6_o

برگزاری نمایشگاه نقاشی با موضوع ریشه های دینی برده داری در آمریکا

موزه هنر کیلولند اخیرا نمایشگاهی از آثار کارا واکر به نام «خلسه سنت کارا» برگزار کرده است. در این نمایشگاه به ریشه های دینی برده داری در آمریکا پرداخته شده است. آثار کارا واکر با تاکید بر آیات و روایات کتاب مقدس به مساله برابری ادیان پرداخته است. این هنرمند در اثرث به نام «سرزمین مادری، برای همه کافیست» کشتی نوح را به تصویر کشیده است که همه نژادها به طور برابر در آن جا گرفتند. آثار واکر متاثر از نقاشی مذهبی باروک است. عنوان اصلی نمایشگاه وی نیز متاثر از مجسمه معروف گیانلونزو برنیننی، «خلسه سنت ترزا» است. این هنرمند میگوید آمریکائیا از روایات کتاب مقدس برای توجیه برده داری استفاده میکردند و آن را در تضاد با ارزشهای مسیحی نمیدانستند. کلیسای کاتولیک نیز حامی برده داری بود اما اخیرا به خاطر نقشی که در تجارت برده داشته است معذرت خواهی کرده است.