5616

طرح حذف کلاسهای کتاب مقدس از مدارس دولتی ولز در دستور کار حزب کارگر

طرح حذف کلاسهای کتاب مقدس از برنامه درسی مدارس عمومی ولز در دستور کار حزب کارر انگلیس قرار گرفته است و قرار است در کنفرانس سالانه این حزب مطرح شود.
تمام مدارس عمومی ولز حداقل ۳۰ دقیقه در هفته کلاسهای مذهبی برگزار میکنند که البته حضور در این کلاسهای برای دانش آموزان اختیاری است اما اگر دانش آموزی این درس اختیاری را برگزید حق ندارد در آن ساعت در کلاسهای دیگر شرکت کند و تا پایان دوره ملزم به حضور در کلاس است.
حامیان این طرح به دنبال رقابت با طرح حزب کارگر انگلیس در سال ۲۰۱۵ هستند که تدریس متن کتاب مقدس را از مدارس دولتی حذف کرد و تنها با شرط برگزاری کلاسهای دینی در خارج از ساعات رسمی مدرسه و یا زمان ناهار اجازه برگزاری این کلاسها را صادر کرد.
با این حال این طرح مخالفانی نیز از درون خود حزب کارگر دارد، از جمله کمیته آموزش حزب کارگر خواهان کنار گذاشتن طرح به دلیل تقلید از آنچه «طرح حکومت ویکتوریایی انگلیس» مینامد، است. یکی دیگر از مخالفان این طرح میگوید برگزاری کلاسهای دینی خارج از ساعات آموزش رسمی در نهایت به نفع این کلاسها تمام خواهد شد زیرا افراد بیشتری فرصت شرکت خواهند داشت.
بر اساس گزارش تلگراف والدین دانش آموزان نیز در حال رایزنی برای مطرح نشدن این طرح هستند، آنها میگویند آشایی با کتاب مقدس برای همه خواه دیندار باشند یا نه مفید است