ائمه جماعت مساجد انگلیس باید متولد انگلیس باشند

مساجد بریتانیا از این پس باید امامان جماعتی را استخدام کنند که متولد بریتانیا هستند. بر اساس گزارش گاردین، امامان جماعتی که در بریتانیا متولد نشده اند و در این فرهنگ بزرگ نشده اند اقتضائلات جامعه بریتانیا و جوانان مسلمان را نمیشناسند و برای رهبری دینی مناسب نیستند.
این تصمیم حاصل کارشناسی گروهی از شهروندان و حقوقدانان انگلیسی است که به زعم خود به دنبال بهبود شیوه های مشارکت مسلمانان در جامعه انگلیس بوده اند.
این گزارش میگوید رابطه بین مسلمانان و دولت انگلیس به دلیل رشد افراطیگری در اروپا و انگلیس مخدوش شده است و باید تلاش کنیم تا از راه گفتگو و رفتارهای دوستانه و تعاملی این رابطه را بازسازی کنیم.
در این گزارش ۷۶ صفحه‌ای که روز دوشنبه منتشر شده است آمده است تجارب مسلمانان در جامعه انگلیس بسیار متنوع تر از چیزیست که گمان میشود. به همین دلیل توصیه دشه است که مساجد در ساختار خود بازنگری کنند و مطابق با نیازهای جوانان مسلمان انگلیس از نیروهایی که در همین فرهنگ تربیت شده اند و با زیر و بم نیازهای مردم آشنا هستند استفاده کنند.