Church-5-9-2017-wikimedia

مطالعه جدید موسسه PEW: رابطه بین تحصیلات و مذهب در اروپا و آمریکا

جامعه شناسان سالها پیش تز «سکولاریزاسیون» را در جوامع غربی مطرح کردند. بر اساس این تز نقش مذهب با مدرن شدن جامعه کمرنگ خواهد شد. بر اساس تحقیق جدید موسسه PEW با موضوع رابطه بین دیدنداری و تحصیلات، روند اثر گذاری مذهب در کشورهای مدرن غربی با بالا رفتن سطح تحصیلات کاهش یافته است. بر اساس این داده‌ها، چهل درصد از دانش آموزان جوامع اروپایی در دهه هفتاد در مدارس مذهبی کلیسا با عنوان «مدارس یک شنبه» ثبت نام میکردند، در سال ۲۰۱۷ این میزان به ده درصد کاهش یافته است. در سال ۱۹۷۲ تعداد کسانی که در آمریکا خود را غیر مذهبی معرفی میکردند ۵ درصد جمعیت را تشکیل میداد اما در سال ۲۰۱۶ از هر چهار نفر یک نفر خود را لامذهب میداند. براساس این تحقیقات مردم در جوامع غربی تمایل دارند زندگی شخصی خود را از نهادهای مذهبی و نهادهایی که در آن کار میکنند جدا سازند. مطالعات جدید PEW نشان میدهد افراد تحصیل کرده در مقایسه با افرادی با تحصیلات کمتر بیشتر معتقدند که دین نقش کوچکی در زندگی آنها دارد و اغلب به طور منظم عبادت نمیکنند. بر اساس این تحقیق احتمال اینکه افراد با تحصیلات علی خود را آگنوستیک یا بی دین بنامند بیشتر است. این تحقیق که در طی چند سال انجام شده است نشان میدهد که اروپا در مقایسه با آمریکا بیشتر به سمت سکولاریزاسیون حرکت کرده است. از نتایج دیگر تحقیق دوام اندیشه دینی در مقایسه با دیگر افکار مطرح در جامعه است. به این معنا که گفتگو درباره دین بیش از مسائل دیگر زنده و پویا مانده است.
هر چند تعداد آمریکائیهای که خود را بی دین مینامند در مقایسه با گذشته افزایش یافته است اما هنوز ۷۰ درصد از آمریکائیها خود را مسیحی میدانند. به همین دلیل با اطمینان میتوان گفت دین و تحصیلات رابطه پیچیده ای با یکدیگر دارند. مطالعه دقیق تر تحقیق PEW تصویر دقیق تر و پیچیده تری از رابطه دین و تحصیلات عرضه میکند. نکته جالب توجه این تحقیق این است که دانشجویان تحصیل کرده پروتستان در مقایسه با پروتستانهای فاقد تحصیلات عالی مرتب تر در مراسم کلیسا حاضر میشوند.