3615 (1)

بازبینی محتوای دروس مذهبی مدارس در ولز جنوبی

بازرسان عملکرد مذهبی گروه های دینی در مدارس دولت ولز جنوبی جدید میگویند به نمونه هایی از مواد آموزشی نادرست و نامناسب از جمله متونی درباره حمایت از سقط جنین برخورد کرده اند.

آموزش ویژه مذهبی در مدارس ابتدایی و راهنمایی ولز جنوبی از قرن نوزدهم رواج داشته است، در حالی که آموزش جایگزین «اصول اخلاقی آموزش ویژه» سکولار از سال ۲۰۱۱ در مدارس این کشور وارد شد.

در دولت ولز جنوبی جدید، ۱۰۱ گروه مذهبی که ۸۷ تای آنها مسیحی هستند، اجازه دارند آموزه های دینی خود را ترویج کنند. گروه های دیگر عبارتند از پیروان اسلام، هندوئیسم، بودیسم، یهودیت، بهائیت، ودیک و سیک.

دولت ولز جنوبی بعد از مدتها انتظار گزارش بازبینی دروس دینی و نحوه تدریس کتب مقدس که سال گذشته تهیه شده بود را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که میزان مشارکت در آموزش متون مقدس در سطح مدارس راهنمایی و دبیرستان تا ۳۰ درصد کاهش یافته است اما در مدارس ابتدایی میزان مشارکت ۷۱ درصد است.

در این گزارش توصیه شده بود که والدین نقش فعالتری در ثبت نام دانش آ»وزان در دروس مذهبی داشته باشند و به جای تاثیر منفی آ«ها را تشویق به ثبت نام کنند که این توصیه از سوی دولت ولز جنوبی رد شد.

با این حال راب استوکز،وزیر آموزش و پرورش ولز جنوبی با تصویب استاندارهایی برای شفاف سازی هر چه بیشتر آموزش مذهبی و مسئولیت پذیری بیشتر گروه های مختلف مذهبی در قبال محتوای دروس موافقت کرده است. این موافقت به دلیل اظهار نگرانی گروه بازرسان از محتوای نامناسب برخی از آموزه های دینی به دانش آموزان بوده است.