3344

یک رهبر کاتولیک: نظارت کافی بر موضوع پیشگیری از تجاوزات جنسی به کودکان صورت نمی‌گیرد

فیشر، اسقف کاتولیک سیدنی میگوید نمیتواند وانمود کند که نظارت کافی بر رفتار کشیشان متجاوز صورت میگیرد و آنها بار دیگر مرتکب آزار جنسی کودکان نمی‌شوند.
وی افزود همواره با مساله حمایت مالی کلیسا از متجاوزان دست به گریبان بوده است. اما کنسول کلیسا اصرار دارد که بسیاری از کشیشان هیچ دارایی ندارند و برای گذران زندگی به وجوه دینی که مسیحیان به آنها میپردازند متکی هستند و در این زمینه کلیسا هیچ دخالتی ندارد.
فیشر میگوید برخی معتقدند که کلیسا در هر حال به حمایت مالی از این کشیشان ادامه میدهد اما باید در نظر داشت که این موقعیت دشواریست که کلیسا با آن مواجه است. یکی از قربانیان تجاوز جنسی کلیسا نیز با انتقاد از حمایت مالی کلیسا از متجاوزین گفت ما انتظار داریم کلیسا حامی قربانیان باشد نه متجاوزین.