PastorAda

ایجاد شبکه‌های زیرزمینی برای حفاظت از پناهندگان غیرقانونی در آمریکا

آمریکائیها در حال ایجاد شبکه های زیرزمینی گسترده برای حفظ امنیت مهاجران غیرقانونی و جلوگیری از اخراج آنها از خاک آمریکا هستند. جالبترین نکته این است که پیروان ادیان مختلف در این کار مشارکت دارند از جمله کشیشانی که معتقدند وظیفه آنهاست تا حافظ امنیت پناهنده‌گان جنگ، خشونت و فقر باشند.

افراد حاضر در این شبکه میگویند ازعواقب و پیامد اقدامات خود نیک آگاهند. یکی از یهودیان حامی این شبکه های زیر زمینی در این باره گفت به محض اطلاع از عواقب قانونی این اقدام دچار ترس شده است اما از آنجایی که هیچ کس بدون حکم دادگاه حق ورود به املاک شخصی افراد را ندارد این طرح را قابل اجرا و منطقی میداند.

این شبکه با نام «گروه واکنش سریع» مانند حرکتی است که با نام «جنبش پناه‌گاه» در دهۀ هشتاد شکل گرفت. افراد این شبکه مسئول شناسایی خانواده‌های پناهنده‌ای که فاقد مدارک اقامتی هستند و فراهم کردن مسکن و وسایل زندگی برای آنها هستند. در جنبش دهۀ هشتاد عبادتگاه ها، مساجد و کلیساها درهای خود را به روی پناهجویان گشودند، اما در جنبش واکنش سریع به دلیل عمومی بودن فضای عبادتگاه‌ها و عدم منع حضور ماموران قانونی در این مکان‌ها، افراد در خانه‌های خود را برای حفاظت از پناهندپان در مقابل مقامات قانونی گشوده‌اند.

بر اساس قانون آمریکا پلیس بدون مجوز حق ورود به عبادتگاه‌های ادیان مختلف را دارد.