5568

ترامپ تنها نیست، سیاستمداران اروپا هم اسلام ستیزند

فرمان اجرایی ترامپ درباره منع مهاجرت شهروندان هفت کشور مسلمان به آمریکا سر تیتر اخبار جهان است، به همین جهت مهم است که این حرکت را نه در محدوده ملی آمریکا بلکه در بافتی بین المللی ببینیم و درک کنیم. وضعیت پیش آمده را نباید یک هرج و مرج و بی نظمی موقت فرض کنیم، این وضعیت بخشی از فرآیند گسترده تری از جریان غالب تبعیض علیه مسلمانان است که در هر دو سوی اقیانوس اطلس بیش از یک دهه است که ریشه دوانده است.
گزارش که روز چهارشنبه با عنوان «امید نفرت نیست» منتشر شد، این مسیر نگران کننده تبعیض علیه مسلمانان در اروپاو بریتانیا را به خوبی تشریح کرده است. در این زارش به طور ویژه ساخته شدن این مسیر را به گفتمان توطئه مربوط میداند که ابتدا با عنوان ضد جهادیست‌ها، به صورت حاشیه ای در اینترنت و ادبیات سیاسی پدید آمد و سپس مسیر خود را در خیابانها و تظاهرات ضد اسلامی گشود و سپس این موج به کاخ سفید و اتاقهای فکر پارلمانهای اروپایی راه یافت.
جنبش ضد جهادیسم یک اتحاد گسترده از سازمانها و افرادست که معتقدند تمدن غرب از سوی اسلام مورد حمله قرار گرفته است. برخی از اعضای این اتحاد بسیار افراطی‌تر از برخی دیگرند اما همگی بر این نکته توافق دارند که اسلام یک دین تفوق طلب و غالب است و بسیاری از آنها هیچ تفاوتی بین اسلام جهادیست‌ها و مسلمانان عادی که سالهای طولانیست در کنار آنها به صورت صلح آمیز زندگی میکنند نمیدانند.
در اروپای شرقی این نگرانی از این جهت دامنه دارتر است که سیاستمداران نیز تئوری توطئه مسلمانان علیه غرب را پذیرفته اند و سیاست‌های خود را بر اساس این نظریه تدیون میکنند. روبرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی اخیرا خواستار ایجاد محدودیت آزادیهای مسلمانان در اروپا شده است و سال گذشته قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن اسلام تحت هیچ شرایطی نمیتواند به عنوان دین رسمی در این کشور پذیرفته شود..
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان نیز به دلیل مواضع اسلام هراسانه و ضد مسلمان و ضد پناهنده‌ گانش تبدیل به قهرمان مسلمان ستیزی این جنبش تبدیل شده است. اوربان، در میان تمام رهبران اروپایی، بسیار پرشورتر از همتایانش به تئوری توطئه معتقد است و در سخنرانی های خود به طور مستمر از توطئه مسلمانان علیه غرب سخن میگوید.
یکی از نقاط عطف اصلی این جریان غالب مسلمان ستیزی در اواخر ۲۰۱۵ بود که میلوش زمان، رئیس جمهور چکسلواکی، در یک راهپیمایی ضد اسلامی با حضور اعضای جنبش ضد مسلمانان پگیدا از آلمان و رهبران و اعضای EDL از انگلیس شرکت کرد.
به هر روی در اروپای غربی و شرقی شاهد افزایش فعالیت احزاب ضد اسلامی و پدید آمدن گروه های جدید ضد مسلمان هستیم، از جمله جناح های راست افراطی پوپولیست مثل حزب آلترناتیو برای آلمان(AFD)، جبهه ملی به سرکردگی مارین لوپن و احزاب دست راستی دیگری که به طور مستمر سیاست اسلام هراسی را در دستور کار سیاسی خود قرار داده اند. انتخابات در این کشورها در پایان امسال نقش بسیار مهمی در قوت گرفتن این رویکرد خطرناک و تاثیرگذاری در کلیه معادلات جهانی در آینده نزدیک پیش رو دارد.
هرچند جنبش‌های خیابانی ضد اسلامی در اروپا به ظاهر ناکام ماندند اما در اصل اکنون شاهد عادی سازی تبعیض علیه مسلمانان در انگلستان و افزایش جرایم علیه مسلمانان هستیم. بر اساس گزارشی که اخیرا از سوی کمیسیون اروپا علیه راسیسم و عدم تحمل منتشر شده است « اروپا شاهد افزایش خشونت‌های نژاد پرستانه و سخنان نفرت پراکنانه از سوی مطبوعات و سیاستمداران است. این رخدادها در جریان رای گیری موسوم به برکسیت به حداکثر رسید.
با نگاهی مختصر به رخدادهای یک دهه اخیر این طور به نظر میرسد که رفتار ترامپ را نباید رفتاری جدا از جریان غالب اسلام ستیزانه در آنسوی اقیانوس در نظر گرفت. جریان پوپولیستی چند صباحی است که بر ادبیات سیاستمداران جهان غالب شده است و بر همه آزاد اندیشان جهان است که در چنین وضعیتی تن به فضای تبعیض آمیز جوامع ندهند و با افزایش سطح تسامح و تحمل علیه ادبیات جنگ افروزانه سیاستمداران مواضع محکم اتخاذ کنند.
نوشته: جو مالهال، گاردین