IID_logo

وقتی نقطه ویرگول «؛» به معنای حضور خداوند است

«؛» یا نقطه ویرگول علامت سجاوندیست که نویسندگان برای این به کار میبرند که نشان دهندجمله هنوز تمام نشده است و ادامه دارد . دینداران میگویند نویسنده شما هستید و جمله‌ها زندگی شما . هیچگاه با خودکشی، افسردگی و ناامیدی جملۀ خود را که همان زندگی است به پایان نرسانید.

CKcjb7dWcAAqGKC

هزاران نفر از مردم اروپا برای نشان دادن همدلی و دوستی خود با کسانی که دچار بیماریهای روانی هستند از چسباندن برچسب های نقطه ویرگول بر بدن خود استفاده میکنند. آمی بلول این گرایش جدید را در میان جوانان اروپا باب کرده است. او دو سال پیش بعد از خودکشی پدرش که به گفتۀ او دردناکترین حادثۀ زندگیش قلمداد میشود به فکر راه اندازی حرکتی برای همبستگی و کمک و همیاری به کسانی افتاد که با مشکلاتی از این دست مواجهند.

پروژۀ کاما نقطه به حمایت سازمانی دینی راه اندازی شده است. این نهاد دینی مسیحی در معرفی این پروزه آن را حرکتی غیرانتفاعی و دین مدار توصیف کرده است. آنها هدف خود را به عنوان نهادی دینی « بخشیدن عشق و امید به کسانی میدانند که با افسردگی، خودکشی، اعتیاد و خود آزاری دست به گریبانند.» افرادی که مایل به شرکت در این حرکت حمایتی و اجتماعی هستند باید در بحث های اجتماعی و گروهی این نهاد شرکت کنند و اگر مایل باشند میتوانند برای گسترش این حرکت و آگاهی بخشی بیشتر در سطح اجتماع بر بخش هایی از بدنشان که عموماً قابل دید است نشانۀ «؛» حک کنند. این علامت که بیانگر ادامه یافتن جمله و در این کمپین به طور نمادین به معنای ادامه دادن زندگی به رغم همۀ مشکلات و امید به رحمت و گشایش خداوند در دل سختیهاستع لامت قدرت ایمان کسانی است که با آشفتگی و پریشانی درون مواجه شده اند، با بیماریهای روان و دیگر مشکلات یکه از دید دیگران پنهان است دست و پنجه نرم کرده‌اند.