IID_logo

رسوایی مالی در معبدی بودایی در تایلند

unnamed
رسوایی‌های پشت سر هم معبد نشینان بودایی در سالهای اخیر اعتبار آنها را خدشه دار کرده است، گاهی متهمند به مصرف مشروبات الکلی، گاهی به خرید و فروش زنان، گاهی به استعمال مواد مخدر و گاهی هم به قمار.
معبد داماکایا یکی از ثروتمندترین معابد تایلند است و اخیراً ۲۰ میلیون دلار کمک خیریه از رئیس سابق شرکت کردیت کلنگچان دریافت کرده است. وی اخیراً متهم به پولشویی شده بود که در پی آن اتهام قسمتی از پول خود را به این معبد هدیه داده است. معبد داماکایا هرگونه اطلاع از این فساد مالی را به شدت انکار کرده و اکنون پذیرفته است که این پول را در عرض شش ماه بازگرداند.
وکیل معبد، اقای سرمچیپ سارمفان گفته است ما ۶۸۴ میلیون بات را در ۶ قسط بندی بین مارس تا آگوست بازمی‌گردانیم. در عوض شرکت کردیت باید این معبد را از تمام اتهامات رسانه‌ایش مبری اعلام کند. وی افزوده است این مبلغ که بازگردانده خواهد شد از محل درآمدی خواهد بود که مردم به خاطر اعتقادشان نذر معبد داماکایا کرده‌اند. بسیاری معتقدند ۲۰ میلیون دلار درآمد برای یک معبد در عرض کمتر از شش ماه پدیدۀ باورکردنی نیست و حتماً فسادی در جریان بوده است.
این رسوایی مالی بزرگ بسیاری از مسائل ناپسند دیگر را نیز دربارۀ این معابد آشکار کرده است و خشم بسیاری را در میان مردم برانگیخته. مردم دربارۀ نذرهایی که به معبد تقدیم میکنند و نحوۀ استفاه از آنها ابراز نگرانی کرده‌اند. سال ۲۰۱۳ مقامات تایلند ۸۰۰۰۰۰ هزار دلار پولی را که یک راهب پس انداز کرده بود بعد از اینکه با جت شخص‌اش آماده مسافرت بود ضبط کردند. این پرونده و موارد مشابه دیگری که در سالهای اخیر افزایش یافته است مردم و مقامات را به این نتیجه رسانده که باید نظارت بیشتری بر این معابد اعمال شود.