IID_logo

ورود دین به حوزه خصوصی آمریکائیها

پیمایش جدیدی در امریکا نشان می‌دهد که بسیاری از آمریکائیها دین سازمانی را کنار گذاشته‌اند، این در حالی است که تعداد دعا کنندگان بیشتر شده‌اند.

ذی
بر اساس نتایج پیمایشی که اخیراً از سوی مرکز تحقیقات اجتماعی آمریکا منتشر شده است، تعداد آمریکائی‌هایی که در کلیسا حضور می‌یافتند و یا در اماکن عمومی به احکام دین خاصی پایبندی نشان می‌دادند کاهش یافته است. اما تعداد کسانی که دعا می‌خوانند بیشتر شده است. پیمایش عام اجتماعی ۲۰۱۴ نشان میدهد که اگر چه حضور در مراکز دینی و آیین‌های عبادی جمعی کاهش یافته است اما تعدا بیشتری از آمریکائیها به انجام عبادات فردی گرایش پیدا کرده‌اند.
کریستین اسمیت، مسئول اجرای این پیمایش و عضو هیات علمی دانشگاه نوتردام و از اعضای مرکز مطالعات دینی و اجتماعی میگوید: مذهب در آمریکا رو ز به روز شخصی‌تر، خصوصی‌تر و در عمل ذهنی‌تر می‌شود و به همین میزان تعداد نهادها و سازمان‌ها و مراکز مذهبی نیز کمتر خواهد شد. وی می‌افزاید اما مردم همچنان خود را مذهبی می‌دانند و اعمال و احکام دینی را در خانه‌های خود انجام می‌دهند و خود را به لحاظ قلبی مقید به دین می‌دانند اما بنا به دلایلی حضور آنها در نهادها و مراکز مذهبی رو به کاهش دارد.

نم

نمودار بالا نشان دهنده نتایج به دست آمده از این پیمایش است که نشان میدهد وابستگی مردم به نهادهای دینی از سال ۱۹۸۳ به این سو کاهش داشته و در عوض تعدا افراد بیشتری به طور فردی خود را ملزم به انجام اعمال و مناسک دینی کرده اند. جیمز مارتین که کشیش کاتولیک است میگوید، نیاز به عبادت و پرستش خداوند یک نیاز فطری و به شدت انسانی است، ممکن است شما از کشیش کلیسای محل خود بیزار باشد اما نمی‌توانید نیاز فطری خود را به خدا نادیده بگیرید و دست از پرستش او بردارید.
ار نتایج دیگر این پیمایش این است که هر چه سن افراد بالاتر می‌رود گرایش دینی‌شان نیز بیشتر می‌شود. اما با توجه به میزان وابستگی کمتر جوانان به دین، مشخص نیست که آیا آنها نیز همین مسیر را طی خواهند کرد یا در آینده اتفاق متفاوتی خواهد افتاد.
برخی معنقدند شخصی شدن دین و عقب کشیده شدن آن از سطح اجتماع خطرناک است. به این معنا که اگر همه چیز بین فرد و خدا اتفاق افتد پس همه چیز فردی و به لحاظ الهی از پیش مقدر است و هر کس فهم خود از دین را ارجح می‌داند. اگر انسان خود را از جمع بیرون بکشد در واقع خود را از خرد جمعی بیرون کشیده است.