IID_logo

معرفی دو کتاب در حوزه ادیان

معرفی دو کتاب در حوزه ادیان
سخن گفتن با دیگران: گفتگوی بین‍الادیانی یهودیت با مسیحیان و مسلمانان

download
Talking to the other: Jewish interfaith dialogue with Christian and Muslims
نوشتۀ جاناتان مگنوت

جاناتان مگنوت نویسنده این کتاب خاخامی یهودی است که بیش از سی سال است زندگی خود را وقف گفتگوی بین الدیانی( یهودیت، اسلام و مسیحیت ) کرده است.
طی این سالیان او در نشست‌های متعددی که به همین منظور تشکیل شده فعالانه شرکت داشته و خود نیز بانی بسیاری از این نشست‌ها بوده است و سخنرانیهای متعددی ایراد کرده است. مگنوت در این کتاب به شرح موضوعات و مسائلی میپردازد که غالباً در ضمن چنین گفتگوهایی به میان می‌آیند. در این میان موضوعات تاریخی و الهیاتی بیش از همه مورد توجه وی بوده اند. وی در این کتاب همکیشان خود را دعوت میکند که از کاروان گفتگویی که در میان ادیان به حرکت درآمده است عقب نمانند و به در این تحولات سریع و پیچیده جایگاه و نقش خود را دریابند.

الهیات مشرک: شرک به مثابه یکی از ادیان جهان
Pagan Theology: (paganism as a world religion)
Michael York
آوریل ۲۰۰۸
انتشارات دانشگاه نیویورک

content
شواهد حاکی از این است که در غرب معنویت جدیدی مبتنی بر شرک در حال گسترش است. مایکل یورک در این این کتاب خود، پس از مقدمه‌ای در بیان مفهوم شرک، با گسترش معنا و مفهوم آن به بررسی ابعاد و چشم‌اندازهای الهیاتی و عملیاتی آن می‌پردازد. از نظر او شرک و باور به آن از جمله رویکردهای معنوی است که امروزه به وضوح و به شکلی زنده میتوان آن را در جهان معاصر یافت.
به باور یوک آیین شینتو در ژاپن، ادیان قبایل و همچنین رویکردهای جدید مشرکانه در غرب از مصادیق بارز چنین دیدگاهی هستند. یورک میگوید: گرچه پیروان این ادیان خود نام مشرک بر خود نمی‌نهند و اعمال و مناسک خود را مشرکانه نمی‌دانند، لیکن ویژگی‌ها و مشخصات برجسته‌ای در این ادیان وجود دارد که آنها را شایستۀ برچسب مشرک می‌سازد.
یورک بعد از شرح این ویژگی‌ها به سراغ ادیان دیگر می‌رود تا نشان دهد آنها هم واجد چنین عناصر مشرکانه‌ای هستند. آنچه یورک بیش از همه بر آن تاکید دارد تجلی دین در حیات انسانی و اعمال بشر است. او برخی عناصر مشرکانه را از میان همین اعمال و مناسک بیرون می‌کشد و در این میان عنایت ویژه‌ای به آیین‌های بودا و هندو دارد.