IID_logo

نام خدا در ادیان مختلف

نام خداوند در ادیان مختلف
به تعداد ادیان برای خداوند متعال نام وجود دارد. خداوند را به هر نام که بخوانیم رحمان است و رحیم و چه بلندند این نام ها و چه بی‌ انتهاست ذات پرودگار.

  • هندوها خداوند را «برهمن»، «راما»، «کریشنا» و «ویشنو» و «شیوا» می‌نامند.

 

شیوا

  • یهودی‌ها با نام «یهوه» خداوند را می‌ستایند. در یهودیت خداوند بدون شکل است و نسبت دادن هرگونه شمایلی به او حرام است اما نماد این وجود مقدس در ستاره شش پر دادود متجلی است.

الل

  • در اسلام نام خداوند «الله» است. در اسلام نیز خدای باریتعالی فاقد تصویر است و مسلمانان برای نامیدنش تنها به اسم الله متوسل میشوند.

ب

  • در مسیحیت تثلیث «پدر، پسر و روح القدس» وجود دارد و عیسی به طور نمادین تجلی این سه نام است

م

  • زرتشتیها خداوند را به نام «اهورا مزدا» عبادت میکنند.

مک

 

 

  • در برخی از ادیان بومی و غیر الهی خداوند در شکل رنگین کمانیست به نام «بیامه»، بیامه به شکل ماری رنگین خالق زمین و آسمان هاست.

اا

  • در رم باستان خدای خدایان «ژوپیتر» نامیده می‌شد.

ااااا

  • در یونان باستان نام خداوند «ژئوس » بود. زئوس نیز خدای خدایان است.
  • در دین سلتی بریژید، اله بانویی است که مورد پرستش قرار میگیرد.

وو